Zoom in วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : วิกฤต COVID วิกฤตขยะ : วิกฤตสิ่งแวดล้อม


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายการย้อนหลัง :