Zoom in วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประเด็น : กระทรวงการข้าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าว-ปฏิรูปชาวนา


จำนวนผู้เข้าชม :7


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธาน อนุ กมธ.พิจารณาความเหมาะสมในการจุัดตั้งกระทรวงการข้าว


รายการย้อนหลัง :