Zoom in วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประเด็น : ปั้น อสม.การศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาเด็กไทย


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)


รายการย้อนหลัง :