Zoom in วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : ชงปลดป้ายชม(อวด)เด็ก


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)


รายการย้อนหลัง :