หารือนอกสภา
ผู้จัดรายการ :ปฐมพงศ์ ท่าข้าม

วิทยากร :-