วิจัยก้าวไกล วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ณัฐจีรา จิตต์บรรจงกิจ

วิทยากร :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชณัท แสนทวี อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อวิจัย เรื่อง : "แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน"

ไฟล์เสียง :900_f_20201123154255.mp3


รายการย้อนหลัง :