สภาชาวบ้าน 8 กันยายน 2563


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :-นิสลา คุ้มพงศ์

วิทยากร :-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ / คุณฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขท้องไม่พร้อมเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ไฟล์เสียง :717_f_20200912190125.mp3


รายการย้อนหลัง :