คณะอนุ กมธ. ติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ฯ วุฒิสภา ให้ สปสช.แจงแนวทางช่วยผู้ได้รับผลกระทบกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตเบิกจ่าย

9 ต.ค. 63 – คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขฯ วุฒิสภา เรียก สปสช. แจงแนวทางช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตเบิกจ่าย มีแนวทางรองรับผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะและจัดทำมาตรการเสริมความเข้มแข็งของระบบจ่ายเงินและตรวจสอบ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ประธานอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณานโยบายการบริหารงานที่เกี่ยวกับคลินิกชุมชนอบอุ่นการบริหารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเบิกจ่าย รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชนบัตรทองที่ได้รับผลกระทบโดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และผู้แทน สปสช. เขต 13กทม. เข้าร่วมประชุม ก่อนได้ข้อสรุปว่า โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นโครงการที่มีหลักการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะในเขตเมือง อาทิ ช่วยรองรับการดูแลประชาชนในโครงการลดความแออัดจากการรับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน กทม.ส่วนประเด็นปัญหาการทุจริตเบิกจ่ายเงินในบางคลินิกและประเด็นปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องจนผู้รับบริการได้รับผลกระทบนั้น สปสช. ได้เตรียมการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตรียมการรองรับผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะและจัดทำมาตรการเสริมความเข้มแข็งของระบบจ่ายเงินและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง