เจ้าพนักงานสาธารณสุข ยื่นร้องขอหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ช่วยประสาน รมว.สธ.ปรับผู้มีวุฒิ ป.ตรี เข้ารับราชการสายวิชาการ

18 ก.ย. 63 -  กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข ยื่นร้องขอหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ช่วยประสาน รมว.สธ.ปรับให้ผู้มีวุฒิ ป.ตรี เข้ารับราชการสายวิชาการ เพืีอความก้าวหน้า หลังทำงานเต็มกำลังความสามารถจนประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส. มิ่งขวัญ จันทร์ศรีมา ตัวแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และคณะที่เข้าร้องเรียนปัญหาการขาดความก้าวหน้าในสายงาน ประเภททั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ร้องเรียนระบุว่า ตนและข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าว อยู่ในสายงานประเภททั่วไป จำนวน 4,450 คน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในสายงานประเภทวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พร้อมระบุว่าในช่วงการเกิดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่น  ได้ปฎิบัติงานอย่างหนัก ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จนประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ บรรจุกลุ่มพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีการคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ แต่กลุ่มของตนยังคงอยู่ในสายงานประเภททั่วไป ทั้งที่ปฎิบัติงานอย่างเต็มที่ แต่ขาดการดูแล ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน รู้สึกถึงความเลื่อมล้ำ ขาดความเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ใหัอยู่ในสายงานวิชาการ โดยไม่ลดขั้นและเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษด้วย

ด้าน นพ.ระวี กล่าวภายหลังรับเรืีองว่า จะนำข้อร้องเรียนเสนอไปยัง นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไปต่อไป

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว
ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง