คณะ กมธ. กิจการศาลฯ สภาผู้แทนราษฎร หวั่นโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรเทาสาธารณภัย Eco Ranger ส่อทุจริต ขอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้แจงเพิ่ม

 17 ก.ย. 63 – คณะ กมธ. กิจการศาลฯสภาผู้แทนราษฎร หวั่นโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย Eco Rangerมีฮั้ว ส่อทุจริต ขอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้แจงเพิ่ม
       การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยEco Ranger หรือMobile Command Center ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยเชิญ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม อดีตผู้ว่าการ กนอ. ผู้แทน กนอ. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าให้ข้อมูล ซึ่งพบว่า Eco Ranger จะเป็นรถบรรทุกขนาด6 ล้อ ที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย มีระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง เพื่อให้รถสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลาสำหรับใช้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเกิดภัยพิบัติ ใช้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่บัญชาการการระงับเหตุฉุกเฉิน ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายละเอียดของโครงการและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติการณ์การเสนอราคาซึ่งใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ว่ามีการจัดเตรียมการเสนอราคาแข่งขัน(คู่เทียบ) ไว้ล่วงหน้าและมีการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้ว) หรือไม่ รวมถึงประเด็นการกำหนดราคากลางรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและประเด็นความคุ้มค่าของโครงการบำรุงรักษารถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย จึงมีมติขอให้กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อจัดส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาประเด็นในโครงการต่อไป


ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง