เลขานุการประธานสภาฯ รับการยื่นรายชืีอประชาชน 12,299 คน เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

9 ก.ย. 63 -​เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นรายชื่อประชาชน 12,299 คน ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มุ่งให้มีกฎหมายสนับสนุนภาคพลเมืองเมืองในการทำงานส่งเสริมภาครัฐและท้องถิ่น

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นรายชืีอประชาชนจำนวน 12,299 รายชื่อ จากเครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดย นายเดช พุ่มคชา นักพัฒนาสังคมอาวุโส เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)​ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งกลุ่มผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคมได้ทำหน้าที่ผลักดันงานต่าง ๆ ในสังคมให้เป็นที่ยอมรับ ร่วมสนับสนุนการทำงานกับภาครัฐและส่วนท้องถิ่น แต่การดำเนินงานของภาคประชาสังคม ยังไม่มีกฎหมายรองรับ หลายกรณีเกิดข้อโต้แย้งในการทำงาน หากมีกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ภาคประชาชนจากทุกส่วนและทุกภาคร่วมออกแบบกฎหมายเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และควบคุมกันเอง จะทำให้สามารถตรวจสอบกันเองได้ การทำงานต่าง ๆ เกิดธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นประโยชน์ไปที่การแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมทั่วทุกภูมิภาค เป็นการสนับสนุนการเพิ่มพลังพลเมือง ภาคประชาสังคมให้หุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วยลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

ขณะที่ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังรับการยื่นรายชื่อประชาชนว่า จะนำรายชื่อที่นำมายื่นเสนอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และหากตรวจสอบแล้วคงเหลือจำนวนไม่ถึง 1 หมื่คนตามที่กฎหมายกำหนด จะรีบแจ้งไปที่กลุ่มผู้ยื่นเสนอกฎหมายเพื่อนำส่งรายชื่อให้ครบจำนวนภายใน 90 วัน ก่อนส่งเอกสารให้เจ้าของรายชื่อตรวจสอบอีกครั้ง  จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายที่เสนอเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ หากเกี่ยวข้องจะต้องเสนอไปที่นายกฯ แต่หากไม่เกี่ยวข้องจะสามารถบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของสภาได้ทันที ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ประชาชนยื่นเสนอ จะเปิดให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง