คณะ กมธ. แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือปัญหาหนี้สินให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

2 ก.ย. 63 –  คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร เร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือปัญหาหนี้สินให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19แนะภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว ขยายเวลาพักชำระหนี้ผู้ประกอบการและให้การช่วยเหลือตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานกรรมาธิการ (กมธ.)แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคระกรรมาธิการเพื่อพิจาณาปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการ และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดโรคโควิด-19 โดยเชิญตัวแทนจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูล พบว่าทั้ง 2 หน่วยงานมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสำหรับกระทรวงการคลัง ช่วยขยายเวลาสิ้นสุดการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากวันที่31 มี.ค. 63 ไปเป็นวันที่ 31 ส.ค. 63 มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไปจนถึงสิ้นปี63 มาตรการเกี่ยวกับสินเชื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวรวมจนถึงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SME ซึ่งได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วประมาณ70,000 ราย เป็นวงเงินประมาณ 113,000 ล้านบาท และล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์และสมาคมธนาคารไทย กำลังศึกษาหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสำหรับนำสินทรัพย์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมาเข้ากองทุนเพื่อพักชำระหนี้หากธุรกิจมีรายได้เข้ามาจะเปลี่ยนเป็นทุนให้เจ้าของสินทรัพย์นำไปชำระหนี้ได้

                ทั้งนี้คณะ กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะที่ภาครัฐควรมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางปรับลด ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  ควรขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

 ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง