เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต จากตัวแทนพรรคภราดรภาพ


24 .. 63 - เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นคัดค้านร่าง ..คู่ชีวิต .. .... จากตัวแทนพรรคภราดรภาพ ระบุขัดกับหลักคำสอนศาสนาอิสลาม

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ(...)คู่ชีวิต .. ....จากตัวแทนพรรคภราดรภาพ  ซึ่งทางพรรคระบุร่างกฎหมายดังกล่าว

มีหลักการและเหตุผลให้บุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด สามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตในลักษณะเป็นการใช้ชีวิตดั่งครอบครัวทั่วไปได้ แต่เรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ที่ปัจจุบันมีผู้นับถือจำนวนมาก การพิจารณาหรือประกาศใช้กฏหมาย ควรจะต้องเคารพ ปกป้องหลักคำสอนของทุกศาสนาเพื่อรักษาความสงบสุขต่อไป

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง