เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

.. 63 – เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือขอริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนักวิชาการด้านจุลินทรีย์ และนายกผู้ประกอบการไวน์ไทย 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือขอริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ(...)ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) .. ....จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ เจริญชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ นายวิสุทธิ์ โลหิตนาวี นายกสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย พร้อมคณะ เนื่องจากผู้ขอเสนอกฎหมายเห็นว่า กรณีการห้ามโพสภาพกับบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์ ซึ่งผิด...ควบคุมแอลกอฮอล์ มาตรา 32 ที่ระบุห้ามทุกคนโพสต์ภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถือเป็นการชักจูงให้ดื่ม และกรณีดังกล่าวทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการหมัก ให้กับประชาชนได้อย่างอิสระ ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และยังกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ผลิตไวน์ เบียร์ สุรากลั่นในระดับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกรณีปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับจากการให้รางวัลนำจับ ซึ่งรางวัลดังกล่าวส่วนหนึ่งเข้ารัฐแต่อีกส่วนเป็นรางวัลให้ผู้นำจับ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นเสนอกฎหมายยืนยันว่าการเสนอเรื่องดังกล่าวไม่ใช่การชักจูงให้มีการดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

ด้าน นายสมบูรณ์ กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า การยื่นเสนอกฎหมายเป็นไปตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งทางสภาจะดำเนินการตามขั้นตอน หากตรวจสอบแล้วเสร็จจะส่งเรื่องให้ผู้เสนอกฎหมายกลับไปรวบรวมรายชื่อประชาชนหมื่นคนมายื่นและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ชื่นใจ แดนไธสง/ข่าว

ลักขณา เทียกทอง/เรียบเรียง