คณะ กมธ. การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา แนะ ติดตามสถานการณ์แฟลชม็อบของกลุ่มนิสิต นักศึกษา อย่างใกล้ชิด และทำความเข้าใจ พร้อมเฝ้าระวังบุคคลที่สาม

4 ส.ค. 63 - คณะ กมธ.การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา แนะติดตามสถานการณ์แฟลชม็อบของกลุ่มนิสิตนักศึกษา อย่างใกล้ชิด และทำความเข้าใจ พร้อมเฝ้าระวังบุคคลที่สามพร้อมเห็นควรปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง  

  พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการ(กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ.รับทราบสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ ต่างประเทศข้อมูลความเห็นสาธารณะจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและการจัดแฟลชม็อบของกลุ่มนิสิต นักศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งคณะ กมธ. มีข้อเสนอแนะว่าแม้แฟลชม็อบครั้งนี้ยังไม่เป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่การวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการชุมนุมที่เคยมีมา ซึ่งควรต้องทำความเข้าใจ

 ที่ประชุมกมธ.การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ยังรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกมธ.กิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และการชุมนุมแฟลชม็อบที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่กระทบต่อพรรคการเมืองและด้านอื่นจึงมีข้อสังเกตว่าฝ่ายความมั่นคงควรมีการจัดทำประวัติของกลุ่มแกนนำควรมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องควรมีการนำเสนอความเห็นของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลและไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมม็อบชนม็อบและควรเฝ้าระวังบุคคลที่สาม พร้อมกันนี้ คณะ กมธ.รับทราบผลการดำเนินงานของ คณะอนุกมธ.ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมซึ่งพิจารณาการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.)​ฉุกเฉินและเห็นว่าทำให้ควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดประเด็นสนใจว่าจะสามารถแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)​โรคติดต่อ พ.ศ. 2558เพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่นเช่นเดียวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่จึงเชิญผู้แทนสำนักงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ข้อมูล พบว่าการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นไป เพื่อบูรณาการ สั่งการ และบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆให้มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ เเป็นเอกภาพไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่เพื่อควบคุมและป้องกันโรค

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง