พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเสนอวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ด้วยการตั้ง สสร. ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 หวังประชาชนทั้งประเทศเห็นชอบ

24 ธ.ค. 62 - ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเสนอวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ด้วยการตั้ง สสร. ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 หวังประชาชนทั้งประเทศเห็นชอบ เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (พรรคร่วมฝ่ายค้าน) ร่วมกับ กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายโภคิน พลกุล ลงชิงตำแหน่งประธาน กมธ. วิสามัญฯ พร้อมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ลงชิงตำแหน่งรองประธาน กมธ. ที่ปรึกษา กมธ. โฆษก กมธ. เลขานุการ กมธ. และผู้ช่วยเลขานุการ กมธ. ด้วย
    ด้าน นายโภคิน พลกุล หนึ่งใน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอรายชื่อชิงตำแหน่ง ประธาน กมธ. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีมติเห็นพ้องร่วมกันว่า เสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ยกเว้นในหมวด 1 และหมวด 2 โดยจะต้องมีการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนที่มาและการทำหน้าที่ของ สสร. รวมถึงกรอบเวลาการทำงานของ สสร. ต้องหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายก่อน ทั้งนี้ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ จึงเสนอให้ประชาชนลงมติให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยประชาชน และประชาชนให้ความเห็นชอบ พร้อมเรียกร้อง ขอให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการจากทุกฝ่าย มีกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมก็จะเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 256 เพื่อ
ให้การแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้น


ทีมข่าววิทยุรัฐสภา